Follow Grayson
Facebook
Twitter
Vimeo
Sign up for Newsletter
HILCKMANN MODE | PLEIN 1944-8, 6511 JB NIJMEGEN | 024 - 322 59 79

Algemene voorwaarden

Hilckmann Mode

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hilckmannmode.nl handelend onder de handelsnaam Hilckmann Mode ( vof Go For It), gevestigd aan Plein 1944 8, te Nijmegen. Hilckmannmode.nl is een merkeigendom van Hilckmann Mode (vof Go For It), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen met het inschrijfnummer: 10026306.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hilckmannmode.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/ of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering en verzendkosten

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Bij leveringen in Nederland onder de 100,- euro, zijn de verzendkosten 6,95 euro. Bij leveringen in Nederland boven de 100,- euro komen de verzendkosten voor rekening van hilckmannmode.nl.

2.3 Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

2.4 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 2 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 2 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van hilckmannmode.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met hilckmannmode.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan hilckmannmode.nl te melden.

2.5 De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door hilckmannmode.nl in de bevestigingsmail wordt vermeld. Indien de klant aan hilckmannmode.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is hilckmannmode.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het betreffende adres, totdat de klant hilckmannmode.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

2.6 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.7 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat hilckmannmode.nl het in voorgaande artikel (art.2.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.8 Hilckmannmode.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

3. Productbeschikbaarheid

3.1 Als de klant een product op hilckmannmode.nl ziet, betekent dit dat hilckmannmode.nl het betreffende product op voorraad heeft. Maten die niet op voorraad zijn worden aangeduid als niet leverbaar, of ze staan niet tussen de gemelde maten. Heel af en toe, hoofdzakelijk tijdens uitverkoop of feestdagen, kan het voorkomen dat meerdere klanten tegelijk hetzelfde artikel bestellen. Dit kan resulteren dat het product niet meer op voorraad blijkt te zijn. Als hilckmannmode.nl een reeds besteld product niet kan verzenden, brengt hilckmannmode.nl de prijs van het product niet in rekening op de betaalkaart van de klant. Als de klant het bedrag reeds heeft overgemaakt aan hilckmannmode.nl stort hilckmannmode.nl het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug op de rekening van de klant.
4. Ruilen en Retournering

4.1 Nadat de klant het door hem/ haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met hilckmannmode.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

4.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het product in de juiste en ongeschonden verpakking incl. aangehechte labels en prijskaartjes, terug te sturen aan hilckmannmode.nl. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het zenden te dragen. De adresgegevens staan in art. 4.4.

4.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met hilckmannmode.nl ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal hilckmannmode.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat hilckmannmode.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen, incl. de bezorgkosten. Hilckmannmode.nl betaald het betaalde bedrag van het geretourneerde product terug inclusief de bezorgkosten die de klant in beginsel bij bestelling heeft moeten betalen (indien de bestelling een waarde had van 100,- of meer heeft de klant in beginsel geen verzendkosten hoeven te betalen dus krijgt hij/ zij deze nu ook niet retour). In geval van gedeeltelijke retournering van een bestelling krijgt de klant de mogelijk in beginsel betaalde bezorgkosten niet retour.

4.4 Indien de klant het reeds bestelde product wil ruilen voor een andere maat dan dient de klant het volgende stappenplan te bewandelen:
*klant kijkt op hilckmannmode.nl of gewenste maat/ ander gewenst product nog beschikbaar is
*klant belt de klantenservice van hilckmannmode.nl en/ of stuurt een e-mail naar hilckmannmode.nl met verzoek om gewenste maat en/ of ander product.
Mits op voorraad dan houdt hilckmannmode.nl de gewenste maat van het betreffende product/ of het andere gewenste product dat geruild dient te worden voor de klant apart.
*De klant zorgt voor de juiste wijze van retournering en verzending van het te ruilen product (zie art. 4.6) en stuurt het pakket aan:
Hilckmann Mode
T.a.v. Webshop + ordernummer
Plein 1944 8
6511 JB Nijmegen
Nederland
*Zodra het geretourneerde pakket van de klant door hilckmannmode.nl ontvangen is krijgt de klant hiervan bericht per e-mail. Wanneer de gewenste maat/ het andere gewenste product op voorraad is stuurt Hilckmannmode.nl deze op naar de klant. Is de gewenste maat van het product/ het gewenste andere product bijbesteld? Dan stuurt hilckmannmode.nl deze naar de klant zodra het binnen is.

4.5 Cadeaubonnen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

4.6 Het geretourneerde product dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, niet gedragen en/ of gebruikt, met aangehechte label(s) en in de originele verpakking.

4.7 Hilckmannmode.nl behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt, gedragen of door de schuld van de klant (anders dan die van hilckmannmode.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

4.8 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van hilckmannmode.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant kom, zal hilckmannmode.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hilckmannmode.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

4.9 De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te alle tijden voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door hilckmannmode.nl geleverde producten blijven eigendom van hilckmannmode.nl totdat de klant aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan.

6. Prijzen en betalingen

6.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

6.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

6.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4 Betaling kan geschieden door middel van de betalingsmogelijkheden zoals gecommuniceerd op de webshop hilckmannmode.nl.

7. Privacy

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij hilckmannmode.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van hilckmannmode.nl. Hilckmannmode.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Hilckmannmode.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Hilckmannmode.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

7.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van hilckmannmode.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up- to- date te houden wat betreft de zaken en diensten van hilckmannmode.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen hilckmannmode.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door hilckmannmode.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Hilckmannmode.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, materialen, kleuren, etc. op de website van hilckmannmode.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Hilckmannmode.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet  kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid  niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ of fabrikanten van hilckmannmode.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,  gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Hilckmannmode.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is hilckmannmode.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Communicatie

11.1 Hilckmannmode.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en hilckmannmode.nl, dan wel tussen hilckmannmode.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en hilckmannmode.nl.

12. Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door hilckmannmode.nl serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij hilckmannmode.nl (via brief of e-mail).

12.3 Hilckmannmode.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Hilckmannmode.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door hilckmannmode.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

13.2 Hilckmannmode.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door hilckmannmode.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hilckmannmode.nl is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen hilckmannmode.nl en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen Rechtbank Gelderland kennis, tenzij hilckmannmode.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Copyright

15.1 Niets uit de website van hilckmannmode.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/ of verspreid zonder schriftelijke toestemming van hilckmannmode.nl.